Bagbanlar we önümçilik işgärleri üçin teklip – onlaýn işgärleri taýýarlamak dolandyryş ulgamy
Esasy başlangyç bilimi bolmadyk adam diňe bir gymmatly ýok işçi bolman, eýsem bu tälim berilmesi kyn işçi we şahsy ösüş üçin geljegiň ýoklugy sebäpli, ol höwesli däl, siziň işiňiziň üstünlikleri bilen gyzyklanmaýar we işde birnäçe wagt geçensoň, howply perwaýsyz birine öwrülýär. Bilimsiz we öz işinden we umumy işden gelýän peýda düşünmek islemeýän adamlardan elmydama betbagtçylyga garaşmaly we işe jogapkärli garamagyna garaşmaly däl...

Dostlar, kärdeşler!


Islendik pudakda inženerçilik işiniň uly bölegi aýratyn inženerçilik başarnyklary we ylymlary bilen ýakyn baglanyşykly böleklerden durýar. Biz bagbanlar (www.3-damja.info) we elbetde toprak ylmy, ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek, meliorasiýa, tokaý hojalygy, landşaft we tebigaty öwreniş nazaryýet işimiziň esasyny düzýär. Mundan başga-da, hojalygymyz käbir beýleki ylymlarda - gidrogeologiýa, meteorologiýa, entomologiýa ýa-da ornitologiýa boýunça inženerçilik bilimlerini we başarnyklaryny  we elektrotehnika, gurnama, suw-jemagat hojalygynda we infrastrukturany we önümçilik prosesini awtomatlaşdyrmak boýunça hünär başarnyklary talap edýär.

Iş başarnyklary dolandyrmaga dogry garaýyşsyz biziňkä meňzeş bolan hojalygy gurmak mümkin däl. Bu bolsa öz gezeginde gury ýerde işlemek isleýän ýaşlaryň arasynda tapmak kyn bolan, adaty orta mekdep derejesinde gowy bilimli işçileriň zerurlygyna esaslanýar. Bu diňe bir uly mesele däl. Esasy başlangyç bilimi bolmadyk adam diňe bir  gymmatly ýok işçi bolman, eýsem bu tälim berilmesi kyn işçi we şahsy ösüş üçin geljegiň ýoklugy sebäpli, ol höwesli däl, siziň işiňiziň üstünlikleri bilen gyzyklanmaýar we işde birnäçe wagt geçensoň, howply perwaýsyz birine öwrülýär. Bilimsiz we öz işinden we umumy işden gelýän peýda düşünmek islemeýän adamlardan elmydama betbagtçylyga garaşmaly we işe jogapkärli garamagyna garaşmaly däl...

Biziň ýagdaýymyzda, bagdaky kömekçileriň okuwa mümkinçilikleri we islegi türkmen we rus dilini bilmezligi bilen kynlaşýar... olaryň köp bölegi oba ýerlerinden gelen buluçlar.  We şular ýaly ýagdaýlarda okuw üçin diňe bir biziň kömekçilerimiz däl, hatda bize, ýolbaşçylar hem elinden gelenini gaýgyranok.  We men höwes bilen buluç dilini öwrenýarin.

Ýöne, bu meniň postumyz esasy temasy däl. Kärdeşler, her bir kärhanamyzyň önümçilik maksatlaryna, işiň we önümçiligiň görnüşine görä bilim we tejribe paýlaşyp bilmek üçin  hünärment mekdebi ýaly internetde LMS-i onlaýn açsak bolmazmy? Mende şuňa meňzeş mümkinçiliklere eýe bolan ajaýyp hosting bar. Ýurdumyzdaky inženerleriň, öndürijileriň we telekeçileriň bilelikdäki tagallalary bilen işgärleri taýýarlamak üçin garaşsyz we täsirli portal döredip boljakdygyna ynanýaryn. Näme üçin bilelikde, düşündireýin:

Köplenç her birimiz aýratyn önümçilik işi bilen meşgul bolup, beýleki ugurlardan hünärmenlerden maslahat almak üçin ýüzlenmäge  mejbur bolýarys. Şeýle-de, ýygy-ýygydan bize ýokary hilli  hyzmat ýa-da birek-biregiň kömegi gerek bolýar. Biziň şertlerimizde, Türkmenistanda şeýle portal hünärmenleri we hyzmatlary gözlemek üçin maglumat platformasy bolup biler, sebäbi bizde  guramaçylykly zähmet bazary ýok diýen ýaly.

Siz nähili pikir edýäňiz?

Biziň toparymyzyň uly gelejegi bar:

Biz topraklaryň, suwarma we drenaž torlaryň ýagdaýy sebäpli örän gymmat we ykdysady taýdan köplenç esaslandyrylmadyk oba hojalyk önümleri ýetişdirilýän Türkmenistanyň ykdysady hakykatlary göz öňünde tutmak bilen, topraklary dikeltmek we landşaft- we klimatik aýratynlykly hojalyklary we toparlary döretmek / dikeltmek üçin meýdan barlag işleri we hereketleriň meýilnamasyny işläp taýýarlamak üçin topar ýygnaýarys. Biziň ortaça-möhletli geljekde topraklaryň şorlaşmagyna gözegçiligi nähili dikeltmekde we Türkmenistanda elýeter bolan serişdeler bilen köp sanly meseleli etraplarda – eýýäm biziň ýurdumyzda bar bolan we biziň ýurdumyzyň doly býujeti bilen deň serişdeler talap edilýän suw hojalyklaryň iri torlarynyň gurluşygyna we dikeldilmegine garanyňda az harajat bilen olaryň hasyllylygyny ýokarlandyrmakda tejribämiz bar.

 

Biz öz pikirlerimizi amala aşyrmak we öz-özüni ödeýjilige bildirilýän talaplara laýyk gelýän dolanyşygy almak we içerki bazarda bahalary saklamak üçin biziň diňe hususy serişdeleri ulanýandygymyz we býujet hem-de syýasy kampaniýalar, daşary ýurt NPO we “goldaw” gaznalary tarapyndan düýpli maýa goýumlary we ýardamy çekmeýändigimiz bilen tapawutlanýarys. Biziň hereket edýän birinji günümizden (2005-nji ýyl) biz ähli oba hojalyk önümlerini öndürijilere, hatda halkara konglomeratlara garaşsyz bäsdeş hökmünde ösýäris. Biziň tagallalarymyz ýerli ýaş höwesjeň gyzyklanma bildirýän hünärmenleri çekmek bilen we olaryň ygtyýarlyklaryny diňe biziň şertlerimizde zerur bolan çärelere gönükdirmek bilen, ýerli, hukuk, tejribe we ykdysady şertlerde uly hojalyklara munuň ýaly hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça hususy kärhanalary döretmäge doly gönükdirilen.

Biz bilen bu işe gatnaşmak üçin bizde diňe bir talap bar – siziň düýpli maýa goýumyzyň päk ýürekden bolmaly; ýurduň býujetinden çekilen düýpli maýa goýum (ýeňillikli karz bermek we ş.m.) we daşary ýurt maýa goýumyň gatnaşygy aradan aýrylýar. 

Aşakdaky salgylanmada wideoda  (tutuş bagymyzyň surat albomy şu ýerde: https://3-damja.info/maslahatlasmalar/):

 

Guýy gazýarys, suwuň ýagdaýyna syn etmeli. Size azajyk Buluç dili sapagy:

- Ammal, Ybraýym, čōneý, zābre ýagda? (Ammal Ybarýym, ýagdaýlaryň nähili? Hemme zat gowumy?)

- Hut şeýle, Radik daýy.

- Ap ša gujām nemāga dārabit?  (Suw haýsy tarapdan çykýar?)

- Ša jalāga dārabit.  (Aşakdan çykýar.)

- Bolýa sag bol!

 

Täze ýuwulmadyk çägeli daşlara çenli gazmaly bolar.

 

читать на русском