Topragy saklamak: durnukly ekerançylyk üçin nädip topragy saklamaly

 

Topragy saklamak näme?

 

Topragy saklamak – bu, topragy ýaramazlaşmadan goramak üçin ulanylýan usullaryň utgaşmasy. Ilki bilen, topragy saklamakda topraga janly ekoulgamy hökmünde seretmek göz öňünde tutulýar. Bu organiki maddalaryň hemişe topragy gaýdyp gelmegini aňladýar.

Toprak ösümlikleriň ösmegi üçin gurşaw, azyk önümlerini öndürmek üçin örän wajyp serişde we toprakda ýaşaýan hem-de azyk önümlerini öndürmek üçin topragyň gurluşyna ýardam berýän bedenleriň ýaşaýan gurşawy bolup durýar.

Topragyň ýaramazlaşmagy azyk önümleriň önümçiliginiň esasy gurşawynyň bozulmagyny aňladýar, bu bolsa, azyk önümleriň ýetmezçiligine getirýär.

 

Azyk önümlerini öndürmek üçin topragy saklamagyň usullary.

 

1.  Sürümsiz daýhan birleşiginde topragy gaýtadan işlemek tejribesini ulanyň.

 

Bu usul ösümlikleriň galyndylaryna çuňlukda onuň bilen garylmagyň ýerine topragyň üstünde galmaga ýardam berýär. üst organiki maddalar bilen örtülende, onuň ýagyşyň aşagynda ýa-da şemal bilen poslama töwekgelçiligi örän pes. Şeýlelik bilen, fermentlenen ösümlikler toprakda ýokumly maddalaryň çeşmesi bolup durýar. Munuň netijesinde peýdaly toprak bedenleriniň işi gowulaşýar.

 

2.  Örtükli ösümlikleri ýetişdirmek.

 

Örtükli ösümlikleriň hem topragy poslamadan goramakda we toprak bedenleriň işjeňligini ýokarlandyrmakda artykmaçlygy bar. Kösükli örtükli ösümlikleriň toprakda ýokumly maddalaryň düzümini gowulandyrmakdan ybarat bolan goşmaça artykmaçlygy bar.

 

3.  Eýwan oba hojalygyny ulanyň.

 

Ýapgyt üstleri kesmek üçin ýapgydyň uzynlygynda eýwanlary döretmek zerur. Eýwanlar eýwanyň hatarlarynyň üsti bilen suwuň hereketini haýalladýar we oňa topragy ýuwmaga mümkinçilik bermeýär.

 

4.  Sudur ekerançylygy tejribede ulanyň.

 

Sudur eýwan ekerançylygyna meňzeýär, emma gerimi has kiçi. Bu ýagdaýda ekinler landşaftyň sudury boýunça ekilýär. Ýapgydyň uzynlygy boýunça ekilen däneli ösümlikler suwuň akymy üçin ýollary döredýär, emma ösümlikler landşaftyň ýapgydynda ýetişdirilende olar suwuň akymyny haýalladýarlar we topragyň poslamasynyň öňüni alýar. Eger-de topragyň düzüminde ders, ösümlikleriň galyndylary köp bolsa – bu gowy. Bu azyk önümleriň üznüksiz önümçiligini üpjün etmek üçin topragyň goragy üçin gerek.

 

Suratda - biziň Aýalölän bagymyzdaky miweli agaçlaryň sudur ekilişi.

Контурная высадка
читать на русском