Interaktiw howa kartasy - Türkmenistandaky howa barada maglumat


Kart ulanylyşynyň düşündirme

 

Aýry-aýry ýerlerde esasy görkezijilere görä howany maglumat:


Kartadaky meýdany saýlaň.

Kartanyň merkezine geçiriň.

Meýdany ulaltmak üçin ýokarky sag burçda ulaldyň.

Gyzyklanýan nokady saýlaň. Howanyň çaklamasy sagyň aşaky burçunda açylar:

Gyzyl çyzyk - howanyň temperaturasy (çepde °C derejesinde);

Bulut örtüginiň dykyzlygy we beýikligi (reňkdäki dykyzlyk, sag tarapdaky şkalada beýiklik);

Ygalyň bolmagyna garaşylsa, aşakda goňur lenta peýda bolar, onda ygalyň wagty we mukdary (millimetrde, çep tarapda) gök reňkde görkeziler.

Ýeliň tizligi we ugry howanyň temperaturasynyň nol çyzygy boýunça meteorologiýa nyşanlary bilen görkezilýär. 

 

Beýleki möhüm görkezijiler bilen sagatlyk (ýa-da planşetlerde we jübi telefonlarynda üç sagat aralykda) howa maglumaty:

 

Sagadyň şkalasy uly kartanyň düýbünde ýerleşýär. Özüňizi gyzyklandyrýan günüňizi we sagadyňyzy saýlaň.

Düzgüne görä, uly kartada bulut çäkleri, ýagyş we atmosfera basyşynyň çäkleri ýer ýüzünde görkezilýär.

Kartanyň sag tarapynda dik sanawdaky başga görkezijini saýlaň.

 

Ulanylyş mysaly (aşakdaky wideo serediň)


Siz kardiolog, hassanyň derman düzgünini düzetmek üçin ýakyn iki günüň dowamynda Berzeňňede atmosfera basyşynyň çaklamasy gerekdi. Munuň üçin:

 

Gyzyklanýan ýerleri kartada merkeze geçiriň. Bu ýagdaýda Aşgabatdyr.

Ýokarky sag burçdaky ulaltmak düwmelerini azajyk ulaldyň. Atmosfera basyşynyň çäkleri welaýatyň derejede gowy görkezilýär. 

 

Sagyň aşaky sag burçunda, sagat ölçeginiň ahyrynda wagtynda öňe gitmek üçin oklar bar. Bir gezek basyň we garaşyň. Kartada belli bir wagtdan soň atmosfera basyşynyň çäkleriniň hereketi görkeziler. Görkezilen gün we wagt, sagat ölçeginden ýokary açyk goňur çyzyk bilen yzarlanyp bilner.

Düwme bilen saga süýşürmek, ýagny wagtyň geçmegi bilen kartadaky atmosfera basyşynyň çäklerine eýeriň. 


читать на русском