Wagt geldi, dostlar! Özümiziň edip biljek zatlarymyzy ederis
"Bu ýerlerde üstünlikli ekerançylyga ýoly açan miras heniz ýitmedi. Baryp 19 asyrda ýollar we serhetler gurulandan soň rus häkimýetleriniň ekerançylyk üçin (we beýleki maksatlar bilen, mysal üçin elektrik toguny almak) Murgaby özleşdirip başladylar. hanalary, toplaýyş bentleri abadanlaşdyrmak we silleri saklamak boýunça düýpli işleriň geçirilýän döwründe oba hojalygyň zerurlyklary hem göz öňünde tutulýardy we eýýäm şol wagtda alymlar bar bolan tokaý zolaklary saklamak we täzelerini döretmek üçin esasy çözgütleri kabul etdiler. "

Biz Murgapda hem işleýäris. Bu ýerde biz ýerli şertler üçin laýyk gelýän organiki ekerançylygyň usullaryny öwrenýäris. Suwda we toprakda köp hloridler bar.

Süýji suwuň ýok bolan ýurdunda ony duzlardan arassalamak üçin ägirt uly serişdeler harçlanylýar. Ters osmis giňden ýaýran usuly bolup durýar. Emma bu ňrän gymmat usul. 

 

Men biziň hususy medeniýetlerimiziň nähili alamatlarynyň bardygyna seredýärin. Meniň umydym bar. 

 

Merw jülgesi biziň eýýamymyzdan öň hem özüniň oba hojalyk hasyllary bilen şeguldy. Gynansakda, ol döwürdäki onuň ýaşaýyşy hakynda biziň döwrümize gelip ýeten göni ýazmaça subutnamalar ýok. Emma Murgabyň kömegi bilen onuň abadançylygy we suwuň bolçulugy köp sanly ýörüşleriň we uruşlaryň sebäbi hökmünde bellenilýär. Hatda türkmenler üçin agyr döwürlerde, olaryň Eýran we Horezm bilen garşylykly döwürlerinde hem Merw ekerançylygyň däpleriniň we Murgabyň suwlarynyň, şeýle hem Merwi söwda şäheri we kerwenleriň gaçalgasy hökmünde beýan edýän taryhyň möhüriniň kömegi bilen parahatçylygy we durnuklylygy saklaýardy.  

Bu ýerlerde üstünlikli ekerançylyga ýoly açan miras heniz ýitmedi. Baryp 19 asyrda ýollar we serhetler gurulandan soň rus häkimýetleriniň ekerançylyk üçin (we beýleki maksatlar bilen, mysal üçin elektrik toguny almak) Murgaby özleşdirip başladylar. hanalary, toplaýyş bentleri abadanlaşdyrmak we silleri saklamak boýunça düýpli işleriň geçirilýän döwründe oba hojalygyň zerurlyklary hem göz öňünde tutulýardy we eýýäm şol wagtda alymlar bar bolan tokaý zolaklary saklamak we täzelerini döretmek üçin esasy çözgütleri kabul etdiler. Olaryň biri Daşlöprüniň ýanynda. Başga wajyp ugurlaryň biri bolup, suwda we toprakda hloridleriň örän ýokary düzümi bilen bagly bolan barlaglar we synaglar çykyş etdiler. Ymam-babanyň ýanyndaky üzümçilik hojalygy we Sandykçyda miweli medeniýetleriň ägirt uly baglary – bu işleriň netijeleri. Iki hojalyk hem sowet wagtynda sowhoz boldy we bütin Orta Aziýada özüniň gazananlary bilen meşguldy.

Şeýlelikde, munuň ýaly uly hojalyklar üçin ters osmosis, ägirt uly energiýa harajatlary we süjedilen suwlara hyzmat etmek işçiler ýokdy. Ähli ösüş alymlaryň we bagbanlaryň tebigatda, tebigy şertlerde gözegçilik edýänlerine esaslanýardy. Hloridiň zyýanly täsirini aradan aýyrmak üçin usula degişlilikde bolsa, ähli çäre onuň ösüp biljek mikorizler üçin şertleri döretmekden ybaratdy. Diňe munuň ýaly usul bilen biziň duýdansyz soňky 30 ýylda “näletli geçmişiň mirasy” hökmünde ret eden meşhur baglarymyz döredildi. Netijede, bäş kilogrammy daýhanyň bir pensiýasyna deň bolan meňzeş bahadan pagta ýaly eýran we päkistan almalary we mandarinleri hem-de bir kilogrammy 280 manada deň bolan türk armytlary bilen galdyk.

Meniň bilen özüniň oýlap tapmasy hökmünde toprakda munuň ýaly şertleri döretmegiň tehnologiýasyny öňe sürýän we ýönekeý bilimiň hem-de başarnygyň ýok bolmak meselesiniň ajaýyp çözgüdi hökmünde ummasyz pula özüniň hyzmatlaryny we baglanyşykly gurluşlaryny satmakçy bolýan Yzraýylyň kompaniýalary we edaralary birnäçe gezek habarlaşdylar... Şeýle hem, Ýewropa. Biz bolsa, botanika dersi boýunça 5-nji synpda okanlarymyzy ýatdan çykardyk. 


Men bu barada indiki gezek gürrüň bererin. Häzir bolsa, Murgabyň durkuna serediň we meniň kömekçimiň çagalarynyň we ýegenleriniň, kiçi daýhanlaryň heniz olar tilki bolmanka işden nähili lezzet alýandygyny görkezýän wideo serediň.

читать на русском