+99365811577
3-DAMJA bag, Ayalölän bilen Kirpiöýi baýyrlar, “Garry Nohur” d/b, Bäherden etraby, Ahal, Türkmenistan 745180
читать на русском языке
Bagbanlar we önümçilik işgärleri üçin teklip – onlaýn işgärleri taýýarlamak dolandyryş ulgamy
Esasy başlangyç bilimi bolmadyk adam diňe bir gymmatly ýok işçi bolman, eýsem bu tälim berilmesi kyn işçi we şahsy ösüş üçin geljegiň ýoklugy sebäpli, ol höwesli däl, siziň işiňiziň üstünlikleri bilen gyzyklanmaýar we işde birnäçe wagt geçensoň, howply perwaýsyz birine öwrülýär. Bilimsiz we öz işinden we umumy işden gelýän peýda düşünmek islemeýän adamlardan elmydama betbagtçylyga garaşmaly we işe jogapkärli garamagyna garaşmaly däl...
Geçiler, tomzaklar we tebigat
- Tirkeş, ýadyňa düşýärmi, men sizden ýedi ýyl mundan ozal suw gözledim, biz maýda Lýuşile çykýardyk we serhede çenli atda aýlandyk? Ýadyňa düşýärmi, ozal ot nähilidi, näçe gyrymsy agaçlar bardy we ozal daglar nähili gülleýärdi? - Radik daýy, eýýäm näçe ýyl bäri ot ýok – ozalkysy ýaly ýagyş ýok. - Hany garaş, men näme üçin soňky 4 ýylda ähli jülge we jar boýunça süýşürintgileriň bardygyny soramda, sen näme diýip jogap berdiň? - Häää.... ýagyş köp.
Orta Aziýada oba hojalygy – Öz tejribämize esaslanýan pikirler
"Beýleki çeşmelerden tapawutlylykda ýurdumyzyň içerki syýasaty oňyn mysaldyr. Kanun çykaryjy we ýerine ýetiriji häkimiýetler, islendik işewür başlangyjyň täsirli we hakyky býudjet, iş meýilnamasy, tertipnama we esaslandyryjy resminamalary gurmak, şeýle hem hakyna tutulanlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin oba hojalygynda iş alyp barmagyna mümkinçilik berýän kanunlary we kararlary yzygiderli we berk kabul edýärler. Topragyň aýratynlyklary, suwaryş, başarnyklaryň ýoklugy we eýeleriň jemgyýetçilik jogapkärçiligi bilen baglanyşykly kynçylyklary ýeňip geçmäge ukyply işgärler. Edil şonuň ýaly, esasy çeşmeler (suwaryş, gaz, elektrik, infragurluş we ýer) suw esasan oba durmuşynyň durmuş jähtlerine gözegçilik etmek üçin ulanylýar."
Tebigatyň ýagdaýy – uly mesele ýa-da diňe açgözlügimizmi?
"Tebigatda ähli zadyň sazlaşyklydygy täsin. Has täsini hem, bu onda ekoulgamyň adamyň gatnaşygy bolmazdan bu sazlaşygyň dikelme prosesine gözegçilik bolup durýandygy. Men bütin dünýäniň ekoulagmynyň binýadynda iýip bilýän we hatda onuň işiniň netijeliligini “gowulandyryp” bilýän ýeterlik derejede akylly jyns hökmünde özümiz hakynda biziň pikirlerimiziň nähili batnyksyzdygy hakynda köplenç pikir edýärin... Alymlaryň arasynda has howply pikire men duş bolmadym."
Wagt geldi, dostlar! Özümiziň edip biljek zatlarymyzy ederis
"Bu ýerlerde üstünlikli ekerançylyga ýoly açan miras heniz ýitmedi. Baryp 19 asyrda ýollar we serhetler gurulandan soň rus häkimýetleriniň ekerançylyk üçin (we beýleki maksatlar bilen, mysal üçin elektrik toguny almak) Murgaby özleşdirip başladylar. hanalary, toplaýyş bentleri abadanlaşdyrmak we silleri saklamak boýunça düýpli işleriň geçirilýän döwründe oba hojalygyň zerurlyklary hem göz öňünde tutulýardy we eýýäm şol wagtda alymlar bar bolan tokaý zolaklary saklamak we täzelerini döretmek üçin esasy çözgütleri kabul etdiler. "
Nahar we ykdasyýet
“... aýan edilen Coca-Cola resminamalary, Coca-Cola kompaniýasynyň lobbileriniň žurnalistlere netijelerini kompaniýanyň göwnünden turmajakdygyny görkezmek üçin basyş edendiklerini görkezdi. Şeýle hem, Coca-Cola-nyň ýolbaşçylaryň oňyn netijeleri we oňyn garaýyşlary bilen "derňew" üçin nädip pul sarp edendigine ünsi çekdi. "New-York Times" gazetiniň 2015-nji ýyldaky gözleginde Coca-Cola-nyň sport we lukmançylyk birleşikleri bilen "hyzmatdaşlygy" ýola goýmak üçin 90 million dollar sarp edendigi we hünärmenlere göni 20 million dollar töländigi mälim edildi."
Oba hojalygyny maliýeleşdirmek barada hekaýa
"Pul ähli ýamanlygyň kökidir diýýärler. Pul ýetmezçiligi barada hem edil şonuň ýaly aýdyp bolar". Samuel Butler / "Pul gowy hyzmatkärdir. Ýöne pul erbet eýesidir." Fransis Bekon
Howa we tebigat – Hemme zady dikeltmek üçin näçe pul gerek?
"Ýalňyş düşünje - howany we tebigaty gorap saklamak üçin uly maliýe serişdeleri we beýleki çeşmeleriň sarp edilmegi talap edilýär. Biz öz tejribämizden bilýäris, işiňizi tebigatyň hasabyna ýa-da gorap saklamak üçin nädip ösdürip boljakdygyny saýlap bileris. Bu henizem her bir telekeçiniň, kapitalistiň, dolandyryjynyň we daýhanyň saýlawydyr. Diňe iri kompaniýalaryň başga ýoly ýok - uzak wagtlap adalatly bäsdeşlige goşandyny goşmagyň ýerine Bütindünýä Bankynyň we HPG-nyň üsti bilen hökümetlere gözegçilik etmek, bu ýurtlarda “ösüş boýunça maslahat beriş kompaniýalary” arkaly ýurtlara we olaryň çeşmelerine gözegçilik etmek üçin güýjini siňdirýärler."