12 aý, 34 eşek we garda lagyl malina hakynda erteki
Bizi begendirmek üçin gyş miwelerimiz üçin emeli zat gerek däldi. Diňe dökün, suwaryş, kompost we zähmet.
Senagat oba hojalygynyň ösüşi – kimiň hasabyna?
“Biz ösüşe garşy däl. Biz siziň bankyňyza garşy däl. Biz sizden – bize jemagat hökmünde garamagyňyzy soraýarys. Ýerli jemgyýetleri bozman, bize ýardam bermek bilen, ösüşiň ugrunda işläň!”
Amerikalarynyň “jadyly taýajik”
"Şeýle-de, amerikanlar Türkmenistannyň heniz deň hukukly raýatlaryny nähili tertipde baýlara we hukuksyzlara Owganystanda ýa-da Tehasdaky ýaly bölüp bolýandygyny düşündirmeýärler. Olar anyk latyşlara şu toprakdaky dawalary çözmäge ýardam bermezler. Bu dawalar bolsa Türkmenistanny döwlet hökmünde sarsdyryp bilerler. Mysal üçin Efiopiýany alsaňyz."
TEBIGI bagçylyk bilen meşgullanýarys!
"Biziň Hudaýa şükür edýän bagçylygymyz – bu dolulygyna tebigy hojalyk. Biz örän bagtly – bizden iki kilometr daşlykda onuň iki gözegçisi kakasy we ogly ony ilkibaşdaky görnüşde hazyna ýaly saklaýan Sünt-Hasardag dag tokaaý goraghanasynyň meýdany ýerleşýär. Bu meýdanda hakykatda amala aşyrmak mümkin bolmadyk bagçylygyň ähli prosesine işjäň gatnaşmazdan, ähli mör-möjekler, guşlar we ýerli howa şertlerine durnukly bolan ösümlikler saklanyp galdy."
Howa we tebigat – Hemme zady öz ýerine gaýtarmak üçin näçeräk pul gerek?
"... ýalňyş düşünje, howany we tebigaty gorap saklamak üçin uly maliýe serişdeleri we beýleki çeşmeleriň sarp edilmegi talap edilýär. Biz öz tejribämizden bilýäris, işiňizi tebigatyň hasabyna ýa-da gorap saklamak üçin nädip ösdürip boljakdygyny saýlap bileris. Bu henizem her bir telekeçiniň, kapitalistiň, dolandyryjynyň we daýhanyň saýlawydyr. Diňe iri kompaniýalaryň başga ýoly ýok - uzak wagtlap adalatly bäsdeşlige goşandyny goşmagyň ýerine Bütindünýä Bankynyň we HPG-nyň üsti bilen hökümetlere gözegçilik etmek, bu ýurtlarda “ösüş boýunça maslahat beriş kompaniýalary” arkaly ýurtlara we olaryň çeşmelerine gözegçilik etmek üçin güýjini siňdirýärler."
Topragy dikeltmek we 1960-njy ýyllardan bäri oba hojalyk dolanyşygyna girizilen meliorasiýa ulgamlaryny täzeden gurnamak boýunça teklipler
"Biziň ýaly ýurtlar bolsa, eýýäm şeýle enjamlary uly göwrümde satyn almaga mejbur ýagdaýda bolýar hem-de bu ýagdaýyň ýene-de bir howpy bar. Şeýle enjamlaryň bahasynyň örän ýokary bolýar hem-de melioratiw çäreleriň yzygiderli we her ýyl geçirilmeýän we suw tygşytlaýjy tehnologiýalary we enjamlary ulanmazdan ozal topragy we hasyllylygy dikeltmek boýunça oňyn netijeler alynmadyk ýerlerde ulanylan ýagdaýynda enjamlar we damjalaýyn suwaryş ulgamlary meseleleri dolulygyna çözmäge MÜMKINÇILIK BERMEÝÄR. Başgaça aýdanymyzda degişli meliorasiýa ulanylmazyndan damjalaýyn suwaryşyň ulanylmagy şol bir ýitgilere we şorlaşma getirer, üstesine bu ýagdaýda ulanylýan gymmat bahaly suw tygşytlaýjy enjamlar, materiallar we gurallar üçin iri göwrümli çykdajylar ediler."