Türkmen telekeçileriniň ünsüne!

Türkmenistanyň oba hojalygy bilen meşgullanýan we uly meýdanly suwarymly ýerleriň uzak möhletli kärendesiniň şertnamalaryna eýe bolan hormatly telekeçiler!


Biziň toparymyz üç esasy ugur boýunça işleýär:

 

1.  Köpetdagyň daglarynda gönümel tebigy usul bilen arassa ir-iýmiş, miwe we gök-önümleri ýetirşdirmek;

2.  Meseleli topraklary bolan Türkmenistanyň adaty suwarma şertlerinde munuň ýaly hojalyklary döretmek üçin Ýolöten etrabynda Murgapda barlaglar we synaglar;

3.  Uly meýdanly Türkmenistanyň arid zolagynda hojalyklar üçin suw tygşytlaýjy we topragy dikeldiji prosesleri ulanmak bilen, netijeli melioratiw çäreler boýunça barlaglary geçirmek we maslahatlary bermek üçin hünärmenleriň täze toparyny, şeble hem munuň ýaly hojalyklaryň toparlaryny döretmek.

 

Biziň hasylymyzy ýerlemek üçin biziň hyzmatdaşymyz bar (1-nji bent). Şeýle hem, biz öz serişdelerimiziň barlaglaryny geçirýäris (2-nji bent). Biz 3 bent boýunça biz bilen hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýarys we sizi gyzyklandyryp biljek muňa düşündirmeler we sebäpler:

Biz topraklaryň, suwarma we drenaž torlaryň ýagdaýy sebäpli örän gymmat we ykdysady taýdan köplenç esaslandyrylmadyk oba hojalyk önümleri ýetişdirilýän Türkmenistanyň ykdysady hakykatlary göz öňünde tutmak bilen, topraklary dikeltmek we landşaft- we klimatik aýratynlykly hojalyklary we toparlary döretmek / dikeltmek üçin meýdan barlag işleri we hereketleriň meýilnamasyny işläp taýýarlamak üçin topar ýygnaýarys. Biziň ortaça-möhletli geljekde topraklaryň şorlaşmagyna gözegçiligi nähili dikeltmekde we Türkmenistanda elýeter bolan serişdeler bilen köp sanly meseleli etraplarda – eýýäm biziň ýurdumyzda bar bolan we biziň ýurdumyzyň doly býujeti bilen deň serişdeler talap edilýän suw hojalyklaryň iri torlarynyň gurluşygyna we dikeldilmegine garanyňda az harajat bilen olaryň hasyllylygyny ýokarlandyrmakda tejribämiz bar.

 

Biz öz pikirlerimizi amala aşyrmak we öz-özüni ödeýjilige bildirilýän talaplara laýyk gelýän dolanyşygy almak we içerki bazarda bahalary saklamak üçin biziň diňe hususy serişdeleri ulanýandygymyz we býujet hem-de syýasy kampaniýalar, daşary ýurt NPO we “goldaw” gaznalary tarapyndan düýpli maýa goýumlary we ýardamy çekmeýändigimiz bilen tapawutlanýarys. Biziň hereket edýän birinji günümizden (2005-nji ýyl) biz ähli oba hojalyk önümlerini öndürijilere, hatda halkara konglomeratlara garaşsyz bäsdeş hökmünde ösýäris. Biziň tagallalarymyz ýerli ýaş höwesjeň gyzyklanma bildirýän hünärmenleri çekmek bilen we olaryň ygtyýarlyklaryny diňe biziň şertlerimizde zerur bolan çärelere gönükdirmek bilen, ýerli, hukuk, tejribe we ykdysady şertlerde uly hojalyklara munuň ýaly hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça hususy kärhanalary döretmäge doly gönükdirilen.

 

Biz bilen bu işe gatnaşmak üçin bizde diňe bir talap bar – siziň düýpli maýa goýumyzyň päk ýürekden bolmaly; ýurduň býujetinden çekilen düýpli maýa goýum (ýeňillikli karz bermek we ş.m.) we daşary ýurt maýa goýumyň gatnaşygy aradan aýrylýar.

biziň maksadymyz – müşderiler üçin 

ekologiki arassa we sagdyn önüm


Ekerançylyk usullarynyň arasyndaky tapawudy öwreniň

Biziň işlerimiz

Organik bagçylyk boýunça maslahat berme

Miwe bagbançylygy bilen meşgullanmak isleýärsiňizmi? Öz meýilnamalaryňyz hakynda gürrüň beriň we biz siz bilen öz bilimlerimiz bilen bölüşeris.  

Ter miweleriň we iýmişleriň getirilmegi

Biz ter malina, smorodina we çereşnýa sargytlary kabul edýäris we işleme boýunça sehiň göwrümine görä öz önümçiligimizi taýýarlaýarys.

Suwaryş we klimat

Siziň meýdançaňyzyň meteorologik maglumatlaryna, topragynyň we suwuň häsiýetlerine esaslanyp biz size suwarma görnüşlerini we ýollaryny kesgitlemeklige kömek ederis.

Ekinleriň saýlanylmagy

Biz ekinler, seleksiýalar we "kömekçi ösümlikler" babatynda maslahat berýäris. Olaryň kömegi bilen siz üstünlikli ekin ekip we hasyl alyp bilersiňiz.

Esasy üstünliklerimiz

1
ýyl iş - organiki oba hojalyk önümlerini ösdürmegiň düýbüni tutmak
1
ýyl iş - organiki oba hojalyk önümlerini ösdürmegiň düýbüni tutmak
1
ýerli miweli agaçlaryň on iki görnüşini synamak we ösdürip ýetişdirmek
16
ýyl iş - organiki oba hojalyk önümlerini ösdürmegiň düýbüni tutmak
1
täze bag we bakja мiweli ösümlikleriň synagdan geçen 25 sorty
16
ýyl iş - organiki oba hojalyk önümlerini ösdürmegiň düýbüni tutmak
1
bonitirowka şkalasy boýunça topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrmagyň 55 baly
1
ýyl iş - organiki oba hojalyk önümlerini ösdürmegiň düýbüni tutmak
1
suwuny tygşytlamagyň 180 göterimi we çeşmeleriniň akymynyň ýokarlanmagy 70 göterimi
1
ýyl iş - organiki oba hojalyk önümlerini ösdürmegiň düýbüni tutmak
1
şor topraklarda we ýokary minerallaşdyrylan suwda miweli agaçlaryň 9 görnüşini derňeme
1
ýyl iş - organiki oba hojalyk önümlerini ösdürmegiň düýbüni tutmak

Iň köp berilýän soraglar we jogaplar

Sizde nahal sargyt etse bolýamy?

Ýok. Tohumçylyk hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda şeýle işi patent eýeleri we tohumçylyk pudagynda iş alyp barmaklyga ygtyýarnamasy bolan fiziki we hukuk şahslary amala aşyrýarlar (Tohumçylyk hakynda Türkmenistanyň kanuny, 1-nji hem 3-nji maddalar).  

Siz nahallaryňyzy nirede aldyňyz?

Biz “Ekologiýa we Ko” şereketi we onuň tohum materialyny girizmeklige ygtyýarnamalary bolan esaslandyryjysy, telekeçisi bilen şertnama baglaşdyk.  

Bag hojalygyny abadanlaşdyrmak üçin sizi hakyna tutsa bolarmy?

Biz size ýardam bermeklige şatdyrys. Gynansakda, bizde öz işlerimiziň köplügi sebäpli wagtymyz az.  

Biziň işgärlerimizi okadyp bilersiňizmi?

Ýok. Munuň üçin bizde kanuny esas ýok. Ýöne biz beýleki daýhanlar bilen bilelikde internet-portal döretmek isleýäris, ol ýerde biz ýurduň ähli bagbanlary bilen bilimlerimiz, gözegçiliklerimiz, usullarymyz we gazançlarymyz bilen bölüşip bileris.  

Öz işiňiz üçin puly nirden aldyňyz?

Biziň birimiz nebit-gaz senagatynda korporasiýada işledi, ol oňuň işi üçin 88 müň ABŞ dollaryny berdi. Mundan soň biziň birimiz Aşgabatdaky öýüni (85 inedördül metr) satdy. Nagt görnüşindäki maýa goýumlaryň umumy möçberi 185 müň dollardan köpdür. Ýöne bu maýanyň örän az bölegidir – biz (eýeler) 2005 ýyldan bäri göni bagda işleýäris. Sähetmyradyň özi 9 ýyl işledi, biz şeýle hem her ýyl kömekçileri hakyna tutýardyk. Bu bolsa has hem köp maýa.  

Biziň topragymyza gelip seredip bilersiňizmi?

Höwes bilen, emma biziň wagtymyz juda az. Biz size esasy görkezijiler boýunça topragyňyzy kesgitlemeklige kömek ederis. Şeýle hem ýurdumyzyň niresinde barlagyň geçirilýändigi we siziň ýeriňizdäki orta statistiki klimat barada maglumaty alyp boljak çeşmeler barada maslahat bereris.  

Siziň bagyňyza gelse bolýarmy?

Ýok. Biz häzirlikçe gelýän adamlary kabul edip bilmeýäris. Has takyk şu ýerde. — Biz döwlet topragyny kärendesine aldyk we gelýän adamlary kabul edip bilmeýäris. Aşakdakylar sebäpli: Biz önümiň uly göwrümlerine öňünden töleg geçirýän müşderilerimiziň bähbidini saklamaklyga borçlanýarys. Özlerimizde bolsa ne ýaşaýyş jaýymyz, ne-de başga emlägimiz bar. Radik bagda we diňe ikinji ýyl gyşda ýyly otagda ýaşaýar. Sähetmyrat bolsa ýaşaýyş jaýy kärendesine alýar we Nohurda başlanan jaýy ýuwaş-ýuwaşdan gurmak üçin gurluşyk şereketinde goşmaça işleýär. Iň wajyp ýeri, biz mugt hyzmatdan, karzlardan we ýeňilliklerden peýdalanmadyk, maslahatçylaryň we agrotehniki kompaniýalaryň hyzmatyndan peýdalanyp, olaryň işini töledik, tejribämizi we ygtyýarlyklarymyzy özümiz topladyk. Ahyrynda, iň esasy zat – biz kärendesine alýan 17 ga meýdanymyzyň diňe 3.3 ga özleşdirdik. Biziň şertlerimizde ir-iýmişler köp hasyl bermeýärler (şonuň üçin olar adaty miwelere seredende gymmat). Olary ösdürip ýetişdirmek üçin ägirt uly el işi, topraga örän köp maýa goýumlary, topragyň örän köp wagtlyk taýýarlanylmagy we organiki bagbançylyk, seleksiýa, toprak ýöretmek we irrigasiýa barada bilimiň uly göwrümi talap edilýär.  

Nädip sizden maslahat alyp bolar?

Biz size internet we telefon üsti bilen maslahat bermeklige çalşarys. Size öwreder ýaly zadyň bardygyna biz sizi ynandyrýarys! Ilki bilen, biz size ýaňy başlan bagbanlaryň biziň şertlerimizde goýberýän adaty ýalňyşlyklaryny GOÝBERMEZLIGE kömek ederis, bu bolsa siziň wagtyňyzyň köp bölegini, tagallalaryňyzy we serişdeleriňizi tygşytlar.  

Biziň toparymyz bilen tanyş boluň

Вася

Wasýa – başlyk, baş meteorolog we ýylan tutujy

Atchi

Atçi – guýy gazyjy

Айдо

Aýdo – kömekçi, daýhan

Максат

Maksat – kömekçi, daýhan

Сулейман

Süleýman – kömekçi, daýhan

Дильмырат

Dilmyrat – kömekçi, daýhan

Кадыр

Kadyr – kömekçi, daýhan, swarşyk

Азат

Azat – kömekçi, daýhan

Худайназар

Hudaýnazar – kömekçi, daýhan

Муса

Musa – kömekçi, daýhan

Маммет

Mammet – kömekçi, daýhan

Лис

Tilki – syçan tutujy

Serdar

Serdar – guýy gazyjy

Дурмаммет

Durmamed – kömekçi, daýhan

Солтан

Soltan – kömekçi, daýhan

Сахетмырат

Sähetmyrat – şerik, Radygyň nerwynyň synagçysy

Мухаммет

Muhamed – kömekçi, daýhan

Мурад

Murad – montažnyk

Аммал

Ammal – kömekçi, daýhan

Radik

Radik – esaslandyryjy, şärik